Roundtable with Albanian Government Institutions on the legal framework in the field of immigration

Tirana 5 November 2018: IOM Albania in cooperation with the Ministry of the Interior organized today in Tirana a round table with Albanian Government Institutions on the legal framework in the field of immigration and emigration. This workshop is organized under the project "Support the development of a migration policy in Albania", funded by the IOM Development Fund (IDF). The project contributes to Albania’s efforts to achieve the SDG Target 10.7 to facilitate orderly, safe, and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies. It does so by providing expert support for the development of the new migration governance policy.

Tiranë, 5 Nëntor 2018: Zyra e IOM në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, organizuan sot në Tiranë një tryezë të rrumbullakët për legjislacionin në fushën e migrimit dhe emigrimit me institucionet e qeverisë shqiptare. Kjo tryezë e rrumbullakët organizohet në kuadër të projektit “Mbështetje për hartimin e një politike migratore në Shqipëri”, të financuar nga Fondi i Zhvillimit i IOM (IOM Development Fund - IDF). Projekti kontribuon në përpjekjet e Shqipërisë për të përmbushur Targetin 10.7 të OZHQ për lehtësimin e migracionit dhe lëvizjes së rregullt, të sigurtë dhe të përgjegjshme të njerëzve, përfshi edhe përmes zbatimit të politikave të mirëmenaxhuara migratore. Ai e bën këtë duke ofruar mbështetje me ekspertizë për hartimin e politikës së re për qeverisjen e migracionit.