Migration governance Training of Trainers for Albanian public officials


 

Date Publish: 
Saturday, July 17, 2021

Tirana; 14-16 June 2021: IOM Mission in Albania conducted a Training of Trainers on migration governance in Albania for the staff of institutions that are engaged in the implementation of the National Migration Strategy.

This training is being held in the framework of the project "Strengthening Institutional Capacities for Migration Governance in Albania", funded by the IOM Development Fund, in cooperation with the Ministry of Interior and the Albanian School of Public Administration (ASPA).

This three-day training aims to familiarize the participants with various aspects of migration governance as well as on best practices for the development of trainings and the most appropriate methodologies to train the staff of various public institutions.

The trainers will be certified as Trainers from ASPA and will conduct several pilot training at various institutions, in the framework of the project.

This holistic human rights and gender-sensitive migration governance training programme for government authorities is aimed to increase the capacity of the staff of institutions responsible for the implementation of the National Migration strategy (2019-2022) and its Action Plan.

 

****

Trajnimi i Trajnerëve mbi qeverisjen e migracionit për administratën  publike në Shqipëri

Tiranë; 14-16 qershor 2021: Misioni i IOM në Shqipëri zhvilloi një Trajnim të Trainerëve për qeverisjen e migracionit në Shqipëri për stafin e institucioneve që janë të angazhuar në zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Migracionit.

Ky trajnim po mbahet në kuadër të projektit "Forcimi i Kapaciteteve Institucionale për Qeverisjen e Migracionit në Shqipëri", financuar nga Fondi i Zhvillimit të IOM, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA).

Ky trajnim tre-ditor synon të njohë pjesëmarrësit me aspekte të ndryshme të qeverisjes së migracionit, si dhe me praktikat më të mira për zhvillimin e trajnimeve dhe metodologjitë më të përshtatshme për të trajnuar stafin e institucioneve të ndryshme publike.

Trajnerët do të certifikohen si Trajnerë nga ASPA dhe do të kryejnë disa trajnime pilot në institucione të ndryshme, në kuadër të projektit.

Ky program trajnimi holistik për qeverisjen e migracionit, për të drejtat e njeriut dhe të ndjeshëm ndaj gjinisë për administratën pubike, ka për qëllim të rrisë kapacitetin e stafit të institucioneve përgjegjëse për zbatimin e strategjisë Kombëtare të Migracionit (2019-2022) dhe Planin e saj të Veprimit.