The EU supports the Albanian Government to address Covid - 19 challenges


 

Date Publish: 
Tuesday, September 22, 2020

[Albanian version below] 

In the framework of the project “Addressing COVID-19 Challenges within the Migrant and Refugee Response in the Western Balkans”, funded by the European Union (EU) and implemented by the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the following interventions were realized and equipment donated to the Albanian State Police / Regional Directorates of Korça and Gjirokastra Border and Migration Police. These interventions contribute to align the facilities with COVID-19 protocols in place in Albania:

  1. Three fully equipped medical ambulatories and isolation wards were installed at Points of Entry and Migrant Registration and Temporary Accommodation Centres in Kapshtica, Gerhot and Kakavija.
  2. Three accommodation containers and sanitary facilities for 18 people were installed at the Border Crossing Point Kakavija.
  3. Hand-washing stations were established in Gerhot and Kakavija.
  4. Digital info boards – TVs were installed in Kapshtica, Gerhot and Kakavija and information on COVID-19 measures made available through those for migrants while in the Centers facilities.

This EU-funded regional project is running from April 2020 until July 2021 with an overall envelope of 8 million Euro, and it is implemented in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Kosovo*[i]. The project aims to support the main migration and asylum management actors in the region to address the challenges caused by the COVID-19 pandemic and maintain services operational.  

For further information on the project, please contact IOM Albania National Focal Point: Alketa Gaxha [email protected]

 

******

BE mbështet Qeverinë Shqiptare për të adresuar sfidat Covid -19

Në kuadër të projektit  “Trajtimi i Sfidave të Covid -19 në Kuadrin e Përgjigjes për Migrantët dhe Refugjatet në Ballkanin Perëndimor” i financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), u realizuan ndërhyrjet e mëposhtme dhe u dhuruan pajisje për Policinë e Shtetit Shqiptar/Drejtoritë Rajonale të Kufirit në Korçë dhe Gjirokastër. Këto ndërhyrje kontribuojnë dhe kanë në fokus harmonizimin e objekteve me protokollet COVID-19  në Shqipëri:

  1. Tre ambulanca mjekësore dhe pavijone izolimi, të pajisura plotësisht, të instaluara në Pikat e Hyrjes dhe Qendrat për Regjistrimin dhe Akomodimin e Përkohshëm për Migrantët në Kapshticë, Gërhot dhe Kakavijë.
  2. Tre kontenierë akomodimi dhe pajisje sanitare të instaluara për 18 persona në Pikën e Kalimit të Kufirit në  Kakavijë.
  3. Stacionet e larjes së duarve të vendosura në Gërhot dhe Kakavijë.
  4. Tabela informative dixhitale - TV të instaluara në Kapshticë, Gërhot dhe Kakavijë dhe informacion mbi masat COVID-19 të vëna në dispozicion për migrantët gjatë qëndrimit në mjediset e Qendrave.

Projekti rajonal i financuar nga BE, zbatohet nga muaji Prill i vitit 2020 deri në muajin Korrik të vitit 2021 me një portofol të përgjithshëm prej 8 milion Euro. Projekti implementohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Kosovë*[i]. Projekti synon të mbështesë aktorët kryesorë të migrimit dhe menaxhimit të azilit në rajon për të adresuar sfidat e paraqitura nga pandemia e COVID-19 dhe për vazhdimësinë e shërbimeve operacionale.

Për informacione të mëtejshëm mbi projektin, ju lutemi kontaktoni personin e kontaktit në IOM Shqipëri: Alketa Gaxha [email protected]

 


[1] This designation is without prejudice to the position on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

[1] Ky emërtim nuk cënon pozicionin mbi statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të UNSCR dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.