News
Local

Engaging the Scientific Albanian Diaspora

Engaging the Scientific Albanian Diaspora

[Albanian further below]

Engaging the Scientific Albanian Diaspora

The representatives of the IOM Diaspora Programme 'Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania' participated in the 14th Annual Meeting of the Alb-Science Institute with the theme ‘Research in our homeland and the role of scientific diaspora’ held in Tirana, on September 27-28 2019, organized by Albanian State Minister for Diaspora and Albanian National Fund of Diaspora.

Ms. Manoela Lussi, Programme Manager of the IOM Diaspora Programme, noted that with over 1.4 million Albanians living outside the country, present all over the world is a huge and largely untapped opportunity for Albania. “This important event brings together hundreds of representatives of the most active and well-known Scientific Albanian Diaspora worldwide to present the latest achievements of their studies. It is a great opportunity to create an environment that encourages and supports diaspora engagement by sharing good practices, experiences and talents to develop their home country”.

The event was divided into different thematic panels focused on education, historiography, medicine, justice, Albanian language, culture and economy, and other important fields.

IOM highlighted during the event the importance of engagement of high skilled and talented Albanian diaspora individuals, by presenting in general terms the current IOM Diaspora programme and more in detail part of it referring to one of the Fellowship schemes that is in the course of implementation. Six Albanian young researchers (fellows), members of Albanian Diaspora, under the coordination of the Department of Architecture in the University of Florence, Italy, are working on a research in three selected areas of Albania: Vlorë (Zvërnec), Shkodër (Razëm) and Përmet (Bënjë & Leusë) with the aim of supporting the territorial development of their home country through valorisation of cultural heritage and natural resources of the above mentioned communities. Until now, they have completed the analytical phase of territory using digitalization and 3D models approach, which will be finalized by the end of November and presented publicly through a photo exhibition.

“This research is inspired by relational principle, where each cultural site should not be seen as an isolated one, but on the contrary, as a reality in strong and constant relationship with its surrounding landscape and territory. This reflects our relationship with our home country.” said Ms. Kamela Guza, one of the fellows involved in the IOM Diaspora Programme, during her presentation.

Mr. Endri Xhaferaj, Programme Officer at AICS added: “This programme is supporting the best of Albanian talents for the best of Albania. It is an extraordinary opportunity for them. This is the biggest diaspora programme in Albania contributing to enhance the engagement of Albanian diaspora to the development of the country”.

The Programme 'Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania' implemented by the International Organization for Migration (IOM) in Albania, the UN Agency on Migration, with funding from the Italian Agency for Development Cooperation (AICS), in coordination with the State Minister for Diaspora, Ministry for Europe and Foreign Affairs, Ministry of Finance and Economy.

For more information, contact:

Bardha Qokaj

Information and Media Coordinator

bqokaj@iom.int

Tel: +355 4 2257836 ext. 206

Angazhimi i Diasporës Shkencore Shqiptare

Tiranë, 27 - 28 Shtator 2019: Përfaqësuesit e Programit të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) për Diasporën “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë” morën pjesë në takimin vjetor të 14-të të Institutit Alb-Shkenca me temë "Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shqiptare", të mbajtur në Tiranë, më 27-28 shtator 2019, organizuar nga Ministri i Shtetit për Diasporën dhe Fondi Kombëtar Shqiptar i Diasporës. Zj. Manoela Lussi, Drejtuese e Programit të IOM për Diasporën, vuri në dukje se janë më shumë se 1.4 milion shqiptarë që jetojnë  jashtë vendit, të pranishëm në të gjithë botën, të cilët janë një mundësi e qenësishme dhe e pashfrytëzuar ende për Shqipërinë. “Kjo ngjarje e rëndësishme mbledh së bashku qindra përfaqësues të diasporës shkencore, personalitetet më aktivë dhe më të njohur shqiptare në mbarë botën, për të prezantuar arritjet më të fundit të studimeve të tyre. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të krijuar një mjedis që nxit dhe mbështet angazhimin e diasporës, duke shkëmbyer praktika të mira, përvojë dhe talente për të zhvilluar vendin e tyre”. 
Aktiviteti u nda në panele të ndryshme tematike, me fokus arsimin, historiografinë, mjekësinë, drejtësinë, gjuhën dhe kulturën shqipe si dhe ekonominë e fusha të tjera të rëndësishme. Përfaqësuesit e IOM theksuan gjatë aktivitetit rëndësinë e angazhimit të profesionistëve të talentuar të Diasporës Shqiptare, duke paraqitur në vija të përgjithshme programin aktual të IOM për Diasporën, dhe më me hollësi një prej skemave të Fellowship-it, që po zbatohet aktualisht. Gjashte studiues të rinj (fellow), anëtarë të Diasporës Shqiptare, nën koordinimin e Departamentit të Arkitekturës të Universitetit të Firencës, Itali, janë duke zhvilluar një studim për zhvillimin territorial të komuniteteve lokale në tre zona të përzgjedhura të Shqipërisë: Vlorë (Zvërnec), Shkodër (Razëm) dhe Përmet (Bënjë; Leusë), përmes valorizimit të trashëgimisë kulturore dhe burimeve natyrore të komuniteteve të lartpërmendura. Deri tani ata kanë përfunduar fazën analitike të territorit duke përdorur dixhitalizimin dhe ndërtimin e modeleve 3D, që do të finalizohet deri në fund të nëntorit dhe do të prezantohet publikisht përmes një ekspozite fotografike.
Ky hulumtim është frymëzuar nga parimi relacional, ku secili objekt i trashëgimisë kulturore nuk duhet të shihet si i izoluar, por përkundrazi, si një realitet në marrëdhënie të fortë dhe të vazhdueshme me peizazhin dhe territorin përreth. Kjo pasqyron marrëdhëniet tona me atdheun tonë,” tha Zj. Kamela
Guza një nga pjesëmarrëset në skemën e fellowship-it të Programit të IOM për Diasporën, gjatë prezantimit të saj. 
Z. Endri Xhaferaj, Përfaqësues i Programit të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS) nënvizoi që "ky program po mbështet talentet më të spikatura shqiptare për më të mirën e Shqipërisë, një mundësi e jashtëzakonshme për ta. Ky është programi më i madh i diasporës në Shqipëri, i cili kontribuon në forcimin e angazhimit të diasporës shqiptare në zhvillimin e vendit”.  
Programi “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë”, zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, Agjencia e OKB për Migracionin, financohet nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS), në koordinim me Ministrin e Shtetit për
Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë. 

Për më shumë informacion, kontaktoni:

Bardha Qokaj 

Koordinatore për Informacionin dhe Mediat
bqokaj@iom.int
Tel: +355 4 2257836 ext. 206