SHTOJCA 7:Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore të klasifikuar si "Zona malore jo të favorshme" dhe Lista e Zonave Rurale