#makehomeabetterplace in Razëm, Malësi e Madhe


 

Date Publish: 
Tuesday, June 18, 2019

 

Youth from the Albanian Diaspora - researchers at the Department of Architecture of the University of Florence - continue to work on the recognition, analysis and highlighting of Albania's less-known cultural assets.

Razma (along with the old Vrith village) has been chosen as one of the 3 Albanian areas in the focus of work of architects from the Albanian diaspora. The natural conditions, the social profile and the circumstances of the development and exploitation of this alpine settlement make Razma a representative model for the development of similar Albanian areas. After evaluation work, architects will develop a development guide for this village and similar areas, to be provided to local and central authorities.

#makehomeabetterplace is the slogan that accompanies the program 'Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania' that is being implemented by the International Organization for Migration (IOM) in Albania with funding from the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) in coordination with the Government of Albania.

More information on the Diaspora Engagement Programme can be found here: https://albania.iom.int/diaspora

 

#makehomeabetterplace në Razëm, Malësi e Madhe

 

Grupi i të rinjve nga diaspora shqiptare – kërkues shkencorë në Departamentin e Arkitekturës të Universitetit të Firences - vijojnë punën për njohjen, analizimin dhe nxjerrjen në pah të pasurive të veçanta kulturore të Shqipërisë.

Razma (së bashku me fshatin e vjetër Vrith) është zgjedhur si një nga 3 zonat shqiptare në fokus të punës të specialistëve arkitektë nga diaspora shqiptare. Kushtet natyrore, profili social dhe rrethanat e zhvillimit dhe shfrytëzimit të këtij vendbanimi alpin e bëjnë Razmën një model përfaqësues për zhvillimin e zonave të ngjashme shqiptare. Pas punës vlerësuese arkitektët do të hartojnë një udhëzues zhvillimi për këtë fshat dhe për zona të ngjashme që do t’u jepet autoriteve vendore e qendrore.

#makehomeabetterplace ('t'a bëjmë shtëpinë tonë një vend më të mirë') është motoja që shoqëron programin ‘Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë’ që po zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) në Shqipëri me financim të Agjencisë Italiane për Zhvillimin e Bashkëpunimit (AICS) në koordinim me Qeverinë e Shqipërisë.

Më shumë informacion mund të gjeni këtu: https://albania.iom.int/diaspora