IOM Diaspora Engagement Programme: Fellowship Opportunities for Albanian Diaspora Graduates of Architecture in Italy


 

Date Publish: 
Friday, March 8, 2019

[Versioni shqip më poshtë]

One of the objectives of the Programme ‘Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic development of Albania’ implemented by IOM with funding from AICS, is to promote the transfer of knowledge and skills of Albanian Diaspora to the benefit of home country.

As part of the Fellowship component of the Programme, IOM Albania has teamed up with the Department of Architecture at the University of Florence, Italy, to support the research project related to territorial development in Albania: “The Diaspora as a Resource for the Preservation and Enhancement of the Lesser Known Cultural sites in Albania”.

The University has now announced the calls for application for 6 Fellowships targeting Albanian Diaspora Graduates of Architecture.

Follow the link below https://www.unifi.it/mod-MDAssRic.html?target=b to get all details on the research project and instructions on how to apply.

Note that the calls for application are in Italian language only.

 

Programi për Angazhimin e Diasporës: Mundësi bursash për punë kërkimore për diplomantë arkitekture nga diaspora shqiptare në Itali

 

Një prej objektivave të programit ‘Angazhimi i Diasporës për Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë’ të zbatuar nga IOM me financim të AICS është nxitja e transferimit të njohurive dhe aftësive të diasporës shqiptare në të mirë të vendit.

Në këtë kuadër, IOM Albania po bashkëpunon me Departamentin e Arkitekturës të Universitetit të Firences në Itali për të mbështetur një projekt kërkimor të lidhur me zhvillimin territorial në Shqipëri, të titulluar: “Diaspora si Burim për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Qendrave Kulturore më Pak të Njohura në Shqipëri”.

Universiteti sapo ka publikuar thirrjen për aplikime për 6 bursa për punë kërkimore (Fellowships), adresuar aplikantëve nga diaspora shqiptare që janë diplomantë të arkitekturës.

Në linkun e mëposhtëm https://www.unifi.it/mod-MDAssRic.html?target=b do të gjeni të gjitha hollësitë e projektit kërkimor dhe mënyrës se si të aplikoni.

Vini re se thirrjet për aplikime janë publikuar vetëm në gjuhën italiane.